Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 89/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” 09/03/13
Số: 79/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 08/03/13
Số: 02/2008/CT-TTg CHỈ THỊ Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 08/03/13
Số: 913 /BGDĐT-GDTX CV số 913 BGD-GDTX V v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 25/02/11
Số: 40 /2010/TT-BGDĐT TT 40 2010 BGD V v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tthtcd xã, thị trấn... 30/12/10
96/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước 27/10/08
Số: 09/2008/QĐ-BGDĐT QĐ số 09 2008 BGD Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 24/03/08
268/TB-VPCP THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG 24/12/07
Hiển thị 8 mục.
trong 1