VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG (TTHTCĐ) (Đăng lần 2)  

Theo "Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn" (Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạọ) đã quy định: (Trích dẫn nội dung)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ