PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ


 Phân công nhiệm vụ

 

{C}

{C}{C}{C}

S

TT

Họ và tên

Chức danh

 chuyên môn

Chức danh Trung tâm

Nhiệm vụ

1

Hoàng Văn Thiêm

0936936352

Phó Chủ tịch UBND xã

Giám đốc Trung tâm

Chỉ đạo chung

2

Ngô Văn Quyến

0916108191

Hiệu trưởng trường THCS Hồng Thái Đông

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi khối các trường, y tế địa phương

3

Đặng Minh Toan

01686247025

Giáo viên nghỉ hưu

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi các cơ sở thôn

4

Đỗ Thị  Nhật

01663391224

Phó Chủ tịch Hội khuyến học xã

Ủy viên

Theo dõi khối đoàn thể

5

Lê Thu Hiên

0934259698

Tài chính xã

Kế toán

Kế toán

6

Nguyễn V. Nhân

0903247856

Cán bộ CS-XH

Thủ quỹ

Thủ quỹ

7

Đỗ Quang Huy

0972847136

Chủ tịch MTTQ xã

Ủy viên

Theo dõi khối đoàn thể

8

Nguyễn Văn Vĩnh

01213275585

Chủ tịch CCB xã

Ủy viên

Theo dõi khối đoàn thể

9

Nguyễn Văn Ngự

0978202209

Chủ tịch Hội ND xã

Ủy viên

Theo dõi khối đoàn thể

10

Nguyễn Văn Sáng

0936936352

Bí thư Đoàn TN

Ủy viên

Theo dõi khối đoàn thể

11

 Trần Thị Mùi

0974955763

Chủ tịch Hội PN xã

Ủy viên

Theo dõi khối đoàn thể

12

 Nguyễn Xuân Hiệp

0982738271

Giáo viên trường THCS Hồng Thái Đông

Biệt phái viên

Thường trực trung tâm