THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM 

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ HỒNG THÁI ĐÔNG 

Tính đến tháng 1 năm 2013, cơ sở vật chất của TTHTCĐ Hồng Thái Đông gồm có: