BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
   

Số: 9/ BC-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hồng Thái Đông, ngày 25  tháng 9 năm 2019

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2019

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 09/2019

          1. Thuận lợi: 

          - Tuyên truyền, triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân.

          2. Khó khăn:     

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

 + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

          3.Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

76

Tư pháp, Công an, …

 

b, Giáo dục sức khỏe

3

Từ 26/7 đến 25/8

271

Câu lạc bộ dưỡng sinh , TT HTCĐ xã…

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

2

128

Câu lạc bộ dưỡng sinh , Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

2

110

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

 

5

 

Hoạt động của các câu lạc bộ

 2

 162

 Câu lạc bộ cầu lông, dưỡng sinh…

 

 

Số tin bài

 

 1

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

12

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

 

- Phối hợp với đài phát thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9.

- Phối hợp với các trường học tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020 trên địa bàn xã Hồng Thái Đông.

- Phối hợp với Hội khuyến học xã tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư học tập tiên tiến.

           II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng  10/2019

      1. Dự kiến các hoạt động:

- Tiếp tục phối hợp với UBND, đài truyền thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền.

- XD kế hoạch tổ chức Tuyên truyền về tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 và mở các lớp tập huấn cho người dân.

- Phối hợp với các tổ chức Hội tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm các ngày lễ, ngày quốc tế người cao tuổi 01/10, ngày 2/10 ngày Khuyến học;  20/10 Ngày thành lập Hội LHPN Việt nam...

2.Thời gian tổ chức :  Từ cuối tháng 27.9 đến hết tháng 10/ 2019.

3. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

4. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể, Ban quản lý các thôn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 9 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

III. Các đề xuất, kiến nghị: không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Lưu.

T.M TTHTCĐ XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

 

Hoàng Văn Thiêm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu