KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 

 

 

Số: 9/  KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Hồng Thái Đông, ngày 25  tháng 9  năm 2019

                                          

                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của TTHTCĐ thị xã Đông Triều

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ xã Hồng Thái Đông,

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Đông xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2019 cụ thể như sau:

     1. Mục đích, yêu cầu 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, tiếp tục triển khai  việc thực hiện nghị quyết số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Đề án  " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".

2. Nội Dung.     

- Thi báo cáo viên giỏi.                    

-  Tiếp tục tuyên truyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "và "phong trào xây dựng nông thôn mới", bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương.

 - Tuyên truyền thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm; an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, Vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn.

- XD kế hoạch tổ chức Tuyên truyền về tuần lễ học tập suốt đời năm 2019.

- Phối hợp với các tổ chức Hội tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm các ngày lễ: Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10, ngày 2/10 ngày Khuyến học;  20/10 Ngày thành lập Hội LHPN Việt nam...

        3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian tổ chức :  Từ 27.9 đến hết tháng 10/2019

 

- Địa Điểm: Nhà văn hóa các thôn, các trường học trên địa bàn xã

 

          4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã  và tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

            - Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, thôn.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của xã, BQL thôn, BGH các trường học và nhân dân.

            - Trên đây là kế hoạch công tác tháng 10/ 2019 của TTHTCĐ xã Hồng Thái Đông rất mong cấp lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện để TT hoàn thành tốt công tác đã đề ra./.

Nơi nhận:        

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

T.M TTHTCĐ XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

 

Hoàng Văn Thiêm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu