KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: 8 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hồng Thái Đông , ngày 25  tháng 7 năm 2019

                                                                                     

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

              - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông ;

           1. Dự kiến các hoạt động

 Cùng phối kết hợp với các thôn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 1-8-1930 : Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng. 10-8 : Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8. 19-8-1945 : Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1945.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

           - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

            - Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông .

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông

GIÁM ĐỐC

  

 

                  

Hoàng Văn Thiêm

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu