BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xà HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: 10 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019

 

 I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 10/2019

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

 + Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

 + Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

   + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

 

184

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

1

Từ 26/9 đến 25/10

57

Câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Vinh Thái, TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông

 

 c, Giáo dục môi trường

1

71`

 Ban kinh tế xã

 

        d, Văn hóa xã hội

4

205

Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

54

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

2

202

Đoàn TN 06 thôn khu, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 Hội liên hiệp phụ nữ xã

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

6

213

Doanh nghiệp, CLB cầu lông, Đoàn TN…

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

13

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

     

 II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 11/2019

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tuyên truyền, tổ chức nhiều các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng như: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Khởi nghĩa Tam Kỳ 23/11/1940. Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946.

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hồng Thái Đông.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong xã.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 11 năm 2019

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông  thực hiện.

- TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Thiêm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu