KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: 12 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 25 tháng 11  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019

           

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông;

            Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Đông xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12/2019 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

 Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12), 46 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12), 62 năm ngày  thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 17 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12)

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hồng Thái Đông.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong  xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/11/2019 đến 25/12/2019

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 06 thôn và hội trường UBND xã Hồng Thái Đông , các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12/2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 04 khu phố trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12 / 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông.

            - UBND xã.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Thiêm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu