BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Hồng Thái Đông

  Số:  12 /BC-TTHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

    Hồng Thái Đông, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO

 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2019

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hoá xã hội, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường...đạt kết quả.

           -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

        2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

 

101

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

3

Từ 26/10 đến 25/11

202

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, TT HTCĐ phường…

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

10

541

Câu lạc bộ cầu lông xã, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

61

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

2

97

Đoàn TN 24 khu phố, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

6

242

 Đoàn TN, các trường học,

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

25

1211

Doanh nghiệp, CLB trên địa bàn, Đoàn TN…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

5

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 1 /2020

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng

 - Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch

- Tuyên truyền về việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật gieo trồng theo mùa vụ.

 - Duy trì phòng chống bệnh dịch, giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong thời tiết giao mùa.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Kết hợp với Hội Nông dân xã mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch

2. Thời gian tổ chức:

- Tháng 1  năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

           - Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  Hồng Thái Đông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4. Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

 Hoàng Văn Thiêm

  

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu