KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/ 2020


 TRUNG TÂM HT CỘNG ĐỒNG

Xã: Hồng Thái Đông

––––––––––––––––––––––

Số: 01 /KHT-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

  Hồng Thái Đông, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/ 2020

      - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

         - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

         -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Đông xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 1/2020 cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

         - Phát động phong trào học tập trong toàn thể nhân dân xã Hồng Thái Đông, làm cho mọi người dân đều nhận thức được tầm quan trong của việc học tập suốt đời ứng với chủ đề của năm học: " Chung tay xây dựng thư viên thường xuyên đọc nhiều sách hay"           

2. Nội dung công việc:

- Tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em trong tháng

           - Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch

- Tuyên truyền về việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường.

      3. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xã Hồng Thái Đông;

- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

          4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2020

            - Địa điểm: Hội trường UBND xã, nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã Hồng Thái Đông.

          4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

          5. Kinh phí tổ chức

            -  Ngân sách hoạt động của TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông

            - UBND xã Hồng Thái Đông

            - Các trường học.

            -  Các dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

 

TM.TTHTCĐ XÃ HTT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hoàng Văn Thiêm

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu