KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã Hồng Thái Đông

Số: 3 /KH-TT HTCĐ

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hồng Thái Đông, ngày 25 tháng 2 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 3/2020

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Trung tâm HTCĐ xã Hồng Thái Đông xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Trung ương Đảng khóa  XII của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2017, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3.

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường MN, TH, THCS tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

          - Tiếp tục tuyên truyền phòng  chống bệnh dịch Covid-19

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Đông.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/2/2020 đến 25/3/2020

          - Địa điểm: Tại nhà văn hóa  6 thôn và hội trường UBND xã hồng Thái Đông, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

          - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Thái Đông  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

          - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Hồng Thái Đông.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Hồng Thái Đông

            - UBND xã Hồng Thái Đông.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

P.GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 Hoàng Văn Thiêm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu